Về việc công bố sản phẩm cồn

Thứ hai, 15/11/2021, 10:11 GMT+7

Phúc đáp Công văn số 06/2021/CV-BABYGOODS ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Công ty TNHH Baby Goods (sau đây viết tắt là Công ty) về việc công bố phù hợp tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Cồn dùng trong lĩnh vực gia dụng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

(Chi tiết công văn),

Đối với sản phẩm Cồn 70o và Cồn 90o có mục đích sử dụng bảo vệ da tay, khử mùi, khử khuẩn (theo thông tin của Công ty cung cấp) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế theo quy định tại khoản 14 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (nhóm sản phẩm diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế). Do đó, đề nghị Quý Công ty liên hệ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn về thực hiện công bố./.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến