BAN HÀNH QUY CHUẨN QUỐC GIA QCVN 03:2019/BKHCN MỚI VỀ AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM

Thứ sáu, 13/12/2019, 17:11 GMT+7

Ngày 30 tháng 9 năm 2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN về “Quy chuẩn quốc gia về An toàn đồ chơi trẻ em”.

Ban hành kèm theo Thông tư này là Quy chuẩn quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN mới về An toàn đồ chơi trẻ em.

 

Theo đó:

Quy chuẩn quốc gia QCVN 03:2019/BKHCN mới về An toàn đồ chơi trẻ em bổ sung, cập nhật các quy định kỹ thuật, các yêu cầu quản lý, thực hiện và áp dụng.

Đồ chơi trẻ em lưu thông trên thị trường trong nước thực hiện theo quy định tại Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 tiếp tục được lưu thông trên thị trường cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, đồ chơi trẻ em nhập khẩu và sản xuất trong nước phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Mục 2 QCVN 03:2019/BKHCN trước khi lưu thông ra thị trường.

Thông tư số 09/2019/TT-BKHCN cũng khyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, đồ chơi trẻ em áp dụng các quy định của QCVN 03:2019/BKHCN kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 12 năm 2019. Thông tư số 18/2009/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đồ chơi trẻ em” hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

File đính kèm: Download

Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến