Quy chuẩn kỹ thuật

V/v góp ý QCVN 02:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

08:31 | 16/05/2018

     Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã xuất hiện một số nội dung bất cập, không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

          Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh tranh chấp thương mại, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện rà soát, góp ý QCVN 02: 2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, theo hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.

          Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Quý Công ty cho ý kiến theo Phiếu góp ý (đính kèm).

          Nội dung góp ý xin gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 21/5/2018 qua địa chỉ E-Mail: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn. Vui lòng liên hệ Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số điện thoại (028) 39.300.972 (gặp anh Nam Hiệp khi có nội dung cần trao đổi).

          Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty

     Sau hơn 10 năm triển khai thực hiện Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy được ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã xuất hiện một số nội dung bất cập, không còn phù hợp với tình hình hiện nay.

          Vì vậy, để bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng, tránh tranh chấp thương mại, đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thực hiện rà soát, góp ý QCVN 02: 2008/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy, theo hướng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn, nâng cao các chỉ tiêu kỹ thuật có nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng.

          Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị Quý Công ty cho ý kiến theo Phiếu góp ý (đính kèm).

          Nội dung góp ý xin gửi về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 21/5/2018 qua địa chỉ E-Mail: tbt.skhcn@tphcm.gov.vn. Nội dung góp ý vui lòng xem file đính kèm 

       Vui lòng liên hệ Phòng Tiêu chuẩn hóa và TBT - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, số điện thoại (028) 39.300.972 (gặp anh Nam Hiệp khi có nội dung cần trao đổi).

          Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý Công ty

Nội dung file đính kèm:

Công văn 402/TĐC-TBT

Phiếu góp ý 

Công bố TCVN 11856:2017 về Chợ kinh doanh thực phẩm

08:32 | 13/03/2018

TCVN 11856:2017 do Viện Nghiên cứu Thương mại và Vụ Thị trường trong nước – Bộ Công Thương biên soạn, Bộ Công Thương đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu và phương pháp đánh giá chợ kinh doanh thực phẩm. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với các chợ đầu mối, đấu giá nông sản; chợ tạm; chợ nổi (trên sông, biển).

Tổ chức quản lý chợ bao gồm: doanh nghiệp, hợp tác xã, ban quản lý, tổ quản lý được cơ quan có thẩm quyền giao hoặc trúng thầu về kinh doanh, khai thác và quản lý chợ.

Yêu cầu về vị trí, địa điểm: Chợ không bị ngập nước, đọng nước; không bị ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm từ các khu vực ô nhiễm bụi, hóa chất độc hại, các nguồn gây ô nhiễm khác; cách các nguồn gây ô nhiễm tối thiểu 500m.

Chợ phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định trong TCVN 6161. và các quy định hiện hành. Khi thiết kế hệ thống phòng cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật khác có liên quan phải tuân thủ theo các quy định hiện hành về phòng cháy và chữa cháy.

Chi tiết, xem tại đây. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mã luật khí tượng trên cao và ra đa thời tiết

08:41 | 26/01/2018

Ngày 08/12/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 3482/QĐ-BKHCN về việc công bố sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Phụ lục của quyết định này bao gồm các nội dung tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) tương ứng và văn bản quy phạm pháp luật quản lý.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Xem chi tiết Quyết định 3482/QĐ-BKHCN 

Quyết định ban hành Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam

09:22 | 09/01/2018

Ngày 08/11/2017, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 1782/QĐ-TĐC về việc ban hành các Văn bản Kỹ thuật Đo lường Việt Nam.

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến