Kế hoạch Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2021

Thứ tư, 02/06/2021, 15:26 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Đề án Hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2021 – 2025,

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ doanh n/vnt_upload/news/06_2021/1148khtdcsigned.pdfghiệp nhỏ và vừa nâng cao năng suất chất lượng và đổi mới sáng tạo năm 2021 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với nội dung sau:

NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Nhiệm vụ 1: Huấn luyện doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

a) Nội dung

Hỗ trợ tổ chức các khóa bồi dưỡng kiến thức cơ bản và chuyên sâu về tiêu chuẩn, hệ thống quản lý, công cụ nâng cao năng suất chất lượng, đổi mới sáng tạo cho nhân sự của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành theo định hướng phát triển kinh tế thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

b) Mục tiêu

Hỗ trợ ít nhất 400 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

d) Quyền lợi

Đối tượng đăng ký thực hiện sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa đến 50% tổng kinh phí thực hiện đối với các gói huấn luyện cơ bản, tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện đối với các gói huấn luyện nâng cao.

2. Nhiệm vụ 2: Huấn luyện các chuyên gia năng suất chất lượng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

a) Nội dung

Hỗ trợ tổ chức các khóa huấn luyện về tiêu chuẩn ISO 56000, quản lý đổi mới sáng tạo, đánh giá Giải thưởng chất lượng quốc gia,…, cho chuyên gia năng suất chất lượng của các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành theo định hướng phát triển kinh tế thành phố giai đoạn 2021 – 20251, chuyên gia thuộc các tổ chức tư vấn/đào tạo, cán bộ, công chức làm việc tại các sở/ ban/ ngành/ đơn vị/ Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Mục tiêu

Hỗ trợ ít nhất 30 lượt chuyên gia, chuyên viên phụ trách có liên quan.

c) Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

d) Quyền lợi

- Đối tượng đăng ký thực hiện sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện.

- Trường hợp đối tượng thụ hưởng là cán bộ, công chức làm việc tại các Sở/ Ban/ Ngành/ Đơn vị/ Ủy ban nhân dân quận, huyện, thành phố Thủ Đức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị sẽ đuợc ngân sách hỗ trợ 100% kinh phí thực hiện.

3. Nhiệm vụ 3: Tư vấn áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng, đo lường, chuyển đổi số

a) Nội dung

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc các ngành theo định hướng phát triển kinh tế thành phố giai đoạn 2021 – 20251 triển khai áp dụng các công cụ năng suất phù hợp với đặc thù doanh nghiệp, cải tiến hoạt động đo lường, bao gồm: công cụ cải tiến năng suất, chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng đặc thù cho ngành, lĩnh vực, tiêu chuẩn về các hệ thống quản lý mới được công bố; áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp dụng thực hành nông nghiệp (G.A.P), thực hành sản xuất nông nghiệp hữu cơ, năng suất xanh; ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số để thiết lập, tối ưu hóa, hiện đại hóa hệ thống quản trị doanh nghiệp; áp dụng tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ thông minh; chuyển đổi số…..

b) Mục tiêu

Hỗ trợ ít nhất 40 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Đối tượng đăng ký thực hiện

Các trường, viện, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức khoa học công nghệ, đơn vị sự nghiệp có trụ sở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có chức năng, nhiệm vụ phù hợp và đủ năng lực để thực hiện nhiệm vụ.

d) Quyền lợi

Đối tượng đăng ký thực hiện sẽ nhận được kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước tối đa đến 30% tổng kinh phí thực hiện nhưng không vượt quá 30 triệu đồng/1 doanh nghiệp.

4. Nhiệm vụ 4: Triển khai thực hiện

a) Nội dung thực hiện:

- Tổ chức xét chọn/ tuyển chọn/ nghiệm thu các nhiệm vụ.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ.

b) Đơn vị chủ trì thực hiện: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

c) Đơn vị phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan.

Chi tiết theo file đính kèm

Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến