THÔNG TƯ SỐ 05/2019/TT-BKHCN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2017/NĐ-CP NGÀY 14 THÁNG 4 NĂM 2017 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ NHÃN HÀNG HÓA

Thứ năm, 05/09/2019, 09:32 GMT+7

Ngày 26/6/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về Nhãn hàng hóa. Thông tư này gồm 3 chương và 16 điều, nội dung tóm tắt một số điểm chú ý như sau:
 

- Phân biệt bao bì chứa đựng hàng hóa không phải bao bì thương phẩm với bao bì thương phẩm (Khoản 5 Điều 3).
- Vị trí nhãn hàng hóa (Điều 4).
- Ngôn ngữ trình bày trên nhãn hàng hóa (Khoản 2, Khoản 4 Điều 7).
- Ghi tên và địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa (Khoản 1, Khoản 3, Khoản 6 Điều 12).
- Ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa (Khoản 3 Điều 14).
- Ghi thành phần trên nhãn hàng hóa (Khoản 1 Điều 16).
- Ghi thông số kỹ thuật, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa (Khoản 5 Điều 17).
- Ghi nhãn thực phẩm biến đổi gen trên nhãn hàng hóa (Khoản 5 Phụ lục I).
- Ghi nhãn hóa chất gia dụng (Khoản 15 Phụ lục I).
- Ghi định lượng hàng hóa trên nhãn hàng hóa (Điểm 2 Khoản 1 và Điểm 3 Khoản 2 Phụ lục II).
- Ghi ngày sản xuất, hạn sử dụng trên nhãn hàng hóa (Khoản 1 Phụ lục III).
- Ghi thành phần, thành phần định lượng của hàng hóa trên nhãn hàng hóa (Điểm 1 Khoản 1 Phụ lục IV).
Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Ngoài ra, khuyến khích tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp áp dụng quy định của Thông tư này trước ngày có hiệu lực thi hành.

 


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến