Về việc áp dụng Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN vào quản lý sản phẩm thép không gỉ do Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý

Thứ năm, 30/12/2021, 11:17 GMT+7

Ngày 01 tháng 11 năm 2021, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN về việc Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Chi cục) xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan nội dung như sau:

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư số 09/2021/TT-BKHCN quy định kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, các sản phẩm thép không gỉ sản xuất trong nước, nhập khẩu có mã HS quy định tại QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thép không gỉ trước khi lưu thông trên thị trường (đính kèm Phụ lục danh mục mã HS).

Do đó, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, người nhập khẩu sản phẩm thép không gỉ nêu trên thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (https://vnsw.gov.vn/) hoặc tại các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng địa phương phải áp dụng QCVN 20:2019/BKHCN và Sửa đổi 1:2021 QCVN 20:2019/BKHCN.

Chi cục thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện.

Tài liệu đính kèm:


   1. TB 765.pdf


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến