Tiêu chuẩn

Quyết định về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

15:58 | 08/11/2017

 

Ngày 25/9/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2582/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

TCVN 11930: 2017 Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Xem chi tiết Quyết định 2582/QĐ-BKHCN 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

10:20 | 20/10/2017

 

Ngày 15/8/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2229/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia:

TCVN 11815:2017 Thiết kế công trình phụ trợ trong thi công cầu

Xem chi tiết Quyết định 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

09:14 | 17/07/2017

 

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 1685/QĐ-BKHCN về việc công bố Tiêu chuẩn Quốc gia sau:
TCVN 11713:2017 Gia cố nền đất yếu bằng giếng cát - Thi công và nghiệm thu
Xem chi tiết Quyết định 1685/QĐ-BKHCN 

Quyết định ban hành Văn bản kỹ thuật Đo lường Việt Nam

14:03 | 07/06/2016

Ngày 31/5/2016, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành Quyết định số 921/QĐ-TĐC về việc ban hành các văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam.

Xem chi tiết Quyết định 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

13:44 | 01/06/2016

Ngày 31/12/2015 và 6/4/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định 4017/QĐ-BKHCN, 4030/QĐ-BKHCN và 764/QĐ-BKHCN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

 

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến