Tiêu chuẩn

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

08:13 | 25/05/2016

Ngày 12/5/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 1111/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

  

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

10:13 | 18/05/2016

 

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định 3654/QĐ-BKHCN, 3960/QĐ-BKHCN, 3969/QĐ-BKHCN, 3970/QĐ-BKHCN, 3991/QĐ-BKHCN, 4004/QĐ-BKHCN,4005/QĐ-BKHCN,4013/QĐ-BKHCN,4016/QĐ-BKHCN,4044/QĐ-BKHCN,4049/QĐ-BKHCN,4052/QĐ-BKHCN,4054/QĐ-BKHCN,4055/QĐ-BKHCN,4065/QĐ-BKHCN4068/QĐ-BKHCN về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia.

Xem chi tiết các Quyết định 

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

11:28 | 16/05/2016

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định 3654/QĐ-BKHCN, 3960/QĐ-BKHCN, 3969/QĐ-BKHCN, 3970/QĐ-BKHCN, 3991/QĐ-BKHCN, 4004/QĐ-BKHCN,4005/QĐ-BKHCN,4013/QĐ-BKHCN,4016/QĐ-BKHCN,4044/QĐ-BKHCN,4049/QĐ-BKHCN,4052/QĐ-BKHCN,4054/QĐ-BKHCN,4055/QĐ-BKHCN,4065/QĐ-BKHCN4068/QĐ-BKHCN về việc công bố các tiêu chuẩn Quốc gia.

Xem chi tiết các Quyết định 

Quyết định công bố và hủy bỏ Tiêu chuẩn Quốc gia

16:40 | 10/05/2016

  Quyết định 3753/QĐ-BKHCN

  1. TCVN 1-1:2008 Xây dựng  tiêu chuẩn- Phần 1: Quy trình xây dựng tiêu chuẩn quốc gia do ban kỹ thuật tiêu chuẩn thực hiện

  

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia 31/12/2015

15:01 | 21/03/2016

Ngày 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định số 4048/QĐ-BKCHN về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến