Tiêu chuẩn

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

16:06 | 10/03/2016

Ngày 29/02/2016, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định số 307/QĐ-BKHCN và 308/QĐ-BKHCN về việc ban hành các Tiêu chuẩn Quốc gia  như sau: 

Quyết định ban hành Tiêu chuẩn Quốc gia

15:22 | 24/02/2016

Ngày 16/12 và 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định 3686/QĐ-BKHCN và 3981/QĐ-BKHCN về việc ban hành các tiêu chuẩn  Quốc gia sau: 

Quyết định hủy bỏ và công bố Tiêu chuẩn quốc gia

15:21 | 24/02/2016

Ngày 1/12 và 31/12/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành các Quyết định dưới đây về việc hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia: 

Quyết định công bố Tiêu chuẩn Quốc gia

09:40 | 03/09/2015

Vào ngày 22/7/2015 và 07/8/2015, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành các Quyết định về việc công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia sau:

Quyết định 1865/QĐ-BKHCN (22/7/2015) Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến