Hướng dẫn kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất qua nước ngoài

Thứ sáu, 04/08/2023, 09:49 GMT+7

Nội dung câu hỏi: Hướng dẫn việc thực hiện kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu sang thị trường nước ngoài

Nội dung câu trả lời:

Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007 về Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa xuất khẩu quy định:

“1. Người xuất khẩu hàng hóa phải bảo đảm hàng hóa xuất khẩu phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ có liên quan.

2. Áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong quá trình sản xuất hoặc tự xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất”.

Điều 9 Nghị định 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa về Điều kiện bảo đảm chất lượng hàng hóa trước khi xuất khẩu quy định: “Người xuất khẩu có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu quản lý quy định tại Điều 32 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi xuất khẩu hàng hóa”.

Theo các quy định nêu trên, đối với hàng hóa được sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu sang thị trường nước ngoài phải bảo đảm phù hợp với quy định của nước nhập khẩu, hợp đồng hoặc điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp với nước, vùng lãnh thổ có liên quan trước khi xuất khẩu hàng hóa. Đồng thời, Quý Công ty phải áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật tương ứng trong quá trình sản xuất hoặc tự xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý nhằm bảo đảm chất lượng sản phẩm do mình sản xuất.

Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa không quy định điều kiện bảo đảm chất lượng khác (như công bố tiêu chuẩn áp dụng; chứng nhận hợp chuẩn, công bố hợp chuẩn hoặc chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy) đối với hàng hóa xuất khẩu.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến