Trả lời Công ty TNHH Thiên Tâm Ký (Công ty) về nội dung dịch nhãn sản phẩm hay các tài liệu chứng minh và nội dung xét nghiệm để làm hồ sơ tự công bố

Thứ năm, 30/03/2023, 09:42 GMT+7

1.  Về nội dung liên quan đến dịch nhãn sản phẩm hoặc tài liệu chứng minh và nội dung xét nghiệm để làm hồ sơ tự công bố thực phẩm

Đối với các nội dung liên quan đến hồ sơ tự công bố thực phẩm như: thực hiện dịch và công chứng đối với hồ sơ tự công bố (trong đó có nhãn thực phẩm nhập khẩu), việc lựa chọn các chỉ tiêu xét nghiệm đối với sản phẩm phụ gia thực phẩm, sản phẩm thường nhập khẩu (như nguyên liệu thực phẩm) để làm hồ sơ tự công bố không thuộc chức năng quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ. Vì vậy, đề nghị Quý Công ty liên hệ cơ quan tiếp nhận hồ sơ (Ban Quản lý An toàn thực phẩm Thành phố) để được hướng dẫn.

            2. Ngoài ra, liên quan đến nội dung ghi nhãn hàng hóa, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Công ty nghiên cứu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Thông tư số 05/2019/TT-BKHCN ngày 26 tháng 6 năm 2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan.

Theo nguồn tin: Công văn số 1063/SKHCN-TĐC ngày 28 tháng 3 năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện quy định liên quan đến hồ sơ tự công bố thực phẩm

Người viết: Phòng TBT


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến