V/v kiểm định chất lượng sản phẩm nhang

Thứ năm, 28/12/2017, 08:42 GMT+7

Câu hỏi: 

V/v kiểm định chất lượng sản phẩm nhang 

Trả lời:

 

1. Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp UBND Thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Chức năng kiểm định và thử nghiệm sản phẩm, hàng hóa do các Trung tâm, tổ chức, đơn vị sự nghiệp được cấp phép kinh doanh hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng hóa, quá trình sản xuất, cung ứng dịch vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Doanh nghiệp có thể tham khảo danh sách các tổ chức chứng nhận trong website của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: http://www.tcvn.gov.vn/sites/head/vi/nhom-tin-danh-sach-dang-ky-duoc-chi-dinh-theo-quy-dinh-cua-phap-luat_hchqdanhsach.aspx

 2. Sản phẩm Nhang (hương) xua, diệt côn trùng dùng trong gia dụng và y tế được quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BYT ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Bộ Y tế về ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc phạm vi được phân công quản lý của Bộ Y tế.

Doanh nghiệp tham khảo Thông tư 31/2017/TT-BYT nêu trên và Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến sản phẩm.

Doanh nghiệp có thể liên hệ Sở Y tế các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương (tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp) để được hướng dẫn cụ thể.

3. Trường hợp sản phẩm Nhang (hương) không thuộc phạm vi áp dụng của Thông tư 31/2017/TT-BYT và Nghị định số 91/2016/NĐ-CP nêu trên thì theo Điều 23, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định “Người sản xuất, người nhập khẩu tự công bố các đặc tính cơ bản, thông tin cảnh báo, số hiệu tiêu chuẩn trên hàng hóa hoặc một trong các phương tiện gồm: bao bì hàng hóa, nhãn hàng hóa, tài liệu kèm theo sản phẩm, hàng hóa”. Do đó, doanh nghiệp phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng đúng theo quy định tại Điều 23 Luật này. Nếu doanh nghiệp xây dựng và công bố tiêu chuẩn cơ sở thì thực hiện theo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn quy định “Người đứng đầu cơ sở xem xét và quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và lưu trữ tại cơ sở”. Doanh nghiệp chỉ cần ban hành quyết định bằng văn bản về việc công bố tiêu chuẩn áp dụng đồng thời đảm bảo sản xuất sản phẩm, hàng hoá phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố mà không cần đến cơ quan nhà nước để đăng ký. Doanh nghiệp có thể tham khảo Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN hoặc tham khảo các hướng dẫn công bố tiêu chuẩn áp dụng tại website Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo đường dẫn liên kết http://www.chicuctdc.gov.vn (Tab Hỗ trợ doanh nghiệp/Thủ tục hành chính/Mẫu công bố tiêu chuẩn áp dụng) để thực hiện.


Người viết : thninh

Giới hạn tin theo ngày :   từ     đến